top of page

Glue & Wallpaper remover

กาวและน้ำยาลอกวอลเปเปอร์

ภาพกาวเกาหลี ไม่มีพื้นหลัง.png
new-item-photo.png
ผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมผิวผนังก่อนติดตั้งวอลเปเปอร์
กาวสำหรับติดวอลเปเปอร์ สำหรับวอลเนื้อหนาปานกลาง ไม่เกิน 270 แกรม
กาวสำหรับติดวอลเปเปอร์ คุณภาพสูง ใช้สำหรับติดวอลเปเปอร์เนื้อหนา
น้ำยาสำหรับลอกวอลเปเปอร์
bottom of page